minh tien
ĐỘNG CƠ VÀ THIẾT BỊ TRUYỀN ĐỘNG
CÁC LOẠI ĐỘNG CƠ VÀ PHỤ KIỆN
Electric Motors and accessories
Động cơ
motor

Động cơ sẹc - vô
Servomotor

Động cơ kÍch
Electric Actuator
     
Chổi than
Carbon brush
Bộ điều khiển tốc đô
Inverter
Máy phát tốc
Tachogenerator
     
 
Vành trượt, cổ góp
Slip ring, commutator
Bộ giữ chổi than
Brush holder
 
     
THIẾT BỊ TRUYỀN ĐỘNG VÀ PHỤ KIỆN
Mecanical Power Transmission and accessories

 

 

Giảm tốc
Reducer

Khớp nối
Coupling
Phụ kiện băng tải
Conveyor parts
     

   
Phụ kiện gàu nâng
Elevator parts