minh tien
Các loại cáp điện động lực và điều khiển đặc biệt

MITIC cung cấp các loại cáp điện đặc biệt như:
•    Cáp tròn, cáp dẹp dùng cho các thiết bị nâng như cầu trục, cổng trục…
•    Các loại cáp chống cháy, cáp ngầm …